Terms & Conditions

 1. 1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, sluit iedere zaak door onze firma afgehandeld, de onvoorwaardelijke aanvaarding in van onze verkoopsvoorwaarden en vernietigt de aankoopvoorwaarden van de andere partij.
 2. De leveringsnota zijn steeds bij benadering opgegeven. Het louter verstrijken ervan vernietigt het contract niet, in voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke levertermijn wordt gegeven. ledere bestelling of overeenkomst is slechts bindend na schriftelijke bekrachtiging door onze firma.
 3. Bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement, staking van betaling, ontbinding of wijziging van vennootschap of bij gebrek aan betaling van één enkele levering, houden wij ons recht voor hetzij ofwel de verkoop te vernietigen, ofwel de levering uit te stellen en in ieder geval, de onmiddellijke betaling van alle geleverde goederen te eisen.
 4. De waren zijn verkocht, afgenomen en geacht als aangenomen in de magazijnen van onze firma. AI onze goederen, hetzij verzonden per spoor, te water of per camion, reizen altijd op risico van de bestemmeling, zelfs als onze prijzen franco, FOB of CIF zijn.
 5. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige vereffening van onze schuldvordering. Geplaatste materialen zelfs muurvast blijven eveneens onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.
 6. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten in verband met onze leveringen, schriftelijk ingediend worden binnen de drie werkdagen die op de levering volgen. Onze goederen worden in elk geval als aanvaard aangezien zodra zij door de koper enige bewerking hebben ondergaan. In geen geval, wat ook de oorzaak moge zijn, gaat onze verantwoordelijkheid verder dan de terugbetaling of de eenvoudige vervanging van de betwiste goederen,
 7. Ingeval van aanneming van werken geldt de keuring door een erkend organisme als voorlopige oplevering. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij de mede contractant niet moeten vrijwaren wegens verborgen gebreken.
 8. Ingeval een waarborg wordt gegeven, geldt dit slechts voor verborgen constructie fouten . In dit geval zijn wij slechts gehouden tot het vervangen der defecte onderdelen. In geen geval kan een vergoeding geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou hebben geleden als gevolg van deze constructiefouten.
 9. Alle hoeveelheden die niet geleverd werden binnen de vastgestelde termijnen uit oorzaak van heirkracht, worden eenvoudig als vernietigd beschouwd. Worden aangezien als gevallen van overmacht: het gebrek aan brandstoffen, werkkrachten, grondstoffen, verlamming van de transport, uitvoerverbod enz., en over het algemeen elk feit, onafhankelijk van onze wil, dat de normale uitvoering van onze verbintenissen hindert.
 10. Ingeval van geschil blijven de waren onder bescherming van de koper, die de geschikte bewaring en opslag ervan moet verzekeren.
 11. Bij niet betaling op de vervaldag der facturen worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 2% per maand of fractie van maand en dit van de factuurdatum af.
 12. Bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen na de vervaldag wordt het bedrag onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12% met een minimum van €25.
 13. Behoudens andersluidende overeenkomst geschieden onze verkopen contant.
 14. Het trekken van een wissel doet geen afbreuk aan onze verkoopsvoorwaarden.
 15. Voor alle betwistingen, ook voor betalingen vorderingen, zijn bevoegd de rechtbanken en vredegerechten van het ambtsgebied van onze firma.
 16. Al de plannen die aan de klanten worden overhandigd, onder meer voor geassembleerde kasten, blijven onze eigendom. Deze mogen in geen geval aan derden overgemaakt worden.
 17. Geplaatste goederen zijn niet verzekerd tegen diefstal. Het gebouw of werf dient afgesloten te worden door de eigenaar . wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van de geleverde goederen en materialen.
 18. Bij eventuele overeenkomst van de offerte wordt er 40% van de offerte gestort voor het begin van de werken 50% bij afwerking (het plaatsen van armaturen, stopcontacten, schakelaars)en 10% bij aflevering van de keuringspapieren ,bij niet betalen van voorschot aanzien wij dit als werken in regie + materiaal die maandelijks afgerekend wordt op laatste van de maand. Als de maandelijkse facturen niet op tijd betaald worden zal op de werf niet meer gewerkt worden .
 19. Bij aanvang van de werken is de werkvloer opgeruimd en leeg .
 20. Alle extra werken niet vermeld op offerte worden aan gerekend per uur + materiaal is dit zonder bijkomende offerte.
 21. Alle afval wordt aangerekend als het niet op de werf kan gestort worden .per kleine zak 5€ of big bag (1³m)150€ ex btw.
 22. Alle geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van Werkhuizen Castelein Albert bvba tot de volledige koopprijs is betaald.
 23. voor alle koper gerelateerde producten ,de koperkoers de dag van opmaak offerte . Bij levering is de prijs aanpasbaar aan de koperkoers van de dag.